Så hanterar vi personuppgifter

Din personliga integritet är viktig. I samband med att du ansöker om och innehar ett lånekonto kommer vi att behandla vissa personuppgifter om dig. Här kan du läsa om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och fritidsnämnden (”vi,” ”oss,” eller ”vår”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Dataskyddsombud och kontaktuppgifter

Vi har utsett ett dataskyddsombud som har till uppgift att ansvara, informera och ge råd om personuppgiftsbehandling inom vår organisation, samt även att fungera som kontaktpunkt för dig som registrerad. Du kan alltid vända dig till vårt dataskyddsombud med frågor och med begäran om att utöva dina rättigheter (se nedan).

Kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud:

Österåkers kommun
Dataskyddsombudet
184 86 Åkersberga

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vi kommer att behandla sådana personuppgifter som du tillhandahåller till oss i din ansökan om lånekort. Sådana personuppgifter utgörs av namn, personnummer, adress och e-postadress. Om ansökan rör ditt barn rör dessa personuppgifter ditt barn.

Under den tid du har lånekort behandlar vi också uppgifter om vilka böcker du lånat, men enbart fram till dess du återlämnar böckerna. Om du lånar talböcker lagras dock lånehistoriken i 3 år.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter endast för de syften och enligt de legala grunder som anges nedan.

Syfte med behandlingen

Legal grund för behandlingen

Att administrera och tillhandahålla ditt lånekort, administrera dina lån på biblioteket och tillhandahålla information på ”Mina sidor”.

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal, dvs. tillhandahålla lånekort och lån till dig enligt lånevillkoren.

Att fakturera och ta betalt för förseningsavgifter.

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal, dvs. lånevillkoren.

Att skicka nyhetsbrev och information om biblioteket och intressanta händelser.

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal, dvs. tillhandahålla nyhetsbreven enligt din begäran.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

För kommunens verksamhet gäller offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär en rätt för var och en att hos Österåker kommun ta del av allmänna handlingar. Det innebär att även personuppgifter kan begäras och lämnas ut som en del av allmän handling oavsett för vilket ändamål personuppgiften ursprungligen behandlades. Denna rätt gäller dock inte om handlingarna innehåller uppgifter som är belagda med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller bland annat för personuppgift om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att personuppgiften behandlas i strid med dataskyddsförordningen eller dataskyddslagen.

Endast behöriga medarbetare hos oss och hos våra leverantörer får ta del av dina personuppgifter. Dessa leverantörer tillhandahåller drift och support av våra system. Vi är fortsatt ansvariga för den behandling av dina personuppgifter som leverantör utför på vårt uppdrag och leverantörer får inte använda personuppgifterna för andra ändamål än de vi anger.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi kommer att behandla dina personuppgifter under den tid du har ett lånekort hos oss. Därefter kommer vi att radera dina personuppgifter, om vi inte är skyldiga att behålla dem längre på grund av lag- och arkiveringskrav. Vissa uppgifter, som uppgift om lånad bok eller annat låneobjekt, sparas kortare tid och raderas när låneobjektet återlämnats.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen när det gäller dina personuppgifter:

  • Rätt till tillgång – Du har rätt att få viss information om vår behandling av dina personuppgifter. Sådan information ges genom detta informationsdokument. Du har även rätt att få tillgång till en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig.  
  • Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade. 
  • Rätt till radering – Under visa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta brukar kallas “rätten att bli bortglömd”. Rätten till radering är dock villkorad och en begäran kan lämnas utan åtgärd.
  • Rätt till begränsning – Under visa omständigheter har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till begränsning är dock villkorad och en begäran kan lämnas utan åtgärd.
  • Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att få ut personuppgifter du lämnat till oss (eller begära överföring av uppgifterna direkt från oss till en ny personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
  • Rätt att invända – Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter om vi behandlar dem för direkt marknadsföring.

Du kan alltid kontakta vårt dataskyddsombud för att göra en begäran enligt det föregående. Du har även rätt att inge klagomål rörande vår personuppgiftsbehandling till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten hittar du här: https://www.integritetsskyddsmyndigheten.se/om-oss/kontakta-oss/

Sök

Språk